Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.

Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie w przypadku Produktów zamówionych z wykorzystaniem konfiguratora dostępnego na stronie internetowej www.minko.co. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów zamówionych z pominięciem konfiguratora dostępnego na stronie www.minko.co, wykonanych według specyfikacji podanej przez Konsumenta, tj. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, niedostępnych na stronie internetowej www.minko.co.

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie mailowej lub listownej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej www.minko.co. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu).

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodny z umową (bez wad).

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia).

Niezgodność Produktu z Umową wystąpi w szczególności, gdy Produkt:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

  • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym

  • stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Nie stanowią niezgodności Produktu z umowa drobne niedoskonałości Produktu, będące następstwem okoliczności, że produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna, niż przewoźnik.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć listem na adres Sprzedawcy: 15-694 Białystok, ul. Białostocka 46, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.

Klient, w ramach reklamacji, może w żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umowa nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

Nasze produkty

BestselleryOutletNowościSzybki Termin!!!Szafki RTVSzafki na butyDo pracyBiurkaPomieszczeniaStołyBiurka

Zobacz wszystkie

Bezpieczna płatność

PłatnościZwroty i reklamacje

Kontakt

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

Bezpieczna płatność

Kontakt

Telefon

+48 507 507 217

Adres mailowy

[email protected]

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

MINKO-All rights reserved

Made by Aexol
Made by Aexol