REGULAMIN ZABAWY „URODZINY PANA MINKO”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zabawy „Urodziny Pana Minko”, jest firma MEBLE PŁACHCIŃSKI Michał Płachciński, ul. Białostocka 46, 15-694 Fasty, NIP: 9661880439 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Zabawa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Zabawa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Instagram. Instagram

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

5. Zabawa jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/minko.co , a informacje o niej zostaną również opublikowane na stronie https://www.instagram.com/minko.co/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zabawie „Urodziny Pana Minko” mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby

fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz Instagram,

b. opcjonalne zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage oraz zaobserwowanie konta w aplikacji

Instagram,

c. umieszczenie pod postem z informacją o zabawie w komentarzu na portalu Facebook autorskiej odpowiedzi pisemnej, na zagadnienie „Podziel się wspomnieniem o pierwszym serialu lub filmie, który oglądałeś/aś w dzieciństwie. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci?”,

d. wyrażenie elektronicznej zgody za pośrednictwem Messenger na publikację imienia w przypadku ogłoszenia wyników, gdy dany uczestnik wygra zabawę oraz zwycięskiej treści komentarza.

2.2. Harmonogram

Zabawa odbywa się na portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/minko.co

a. 06.06.2024 – 20.06.2024 – przedział czasowy, w którym beneficjenci zabawy mogą

odpowiadać na zagadnienie „Podziel się wspomnieniem o pierwszym serialu lub filmie, który oglądałeś/aś w dzieciństwie. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci?” pod postem z informacją o zabawie na platformie Facebook https://www.facebook.com/minko.co .

b. 21.06.2024 - ogłoszenie wyników zabawy na Fanpage firmy na platformie Facebook oraz Instagram

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz

Instagram.

4. Ogólny czas trwania zabawy: od 06.06.2024 – 20.06.2024, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni

nie później niż 21.06.2024 do godz. 23:59.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebooka oraz Instagram.

§ 3. NAGRODA

1. Spośród laureatów zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Pracownicy firmy wybiorą jednego

zwycięzcę, którego odpowiedź na zagadnienie “Podziel się wspomnieniem o pierwszym serialu lub filmie, który oglądałeś/aś w dzieciństwie. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci? “ najbardziej spełni ich oczekiwania pod względem a) koncepcji, b) kreatywności, c) jakości. Ocena będzie dokonywana na podstawie subiektywnej. Organizator opublikuje informację na swoim Fanpagu Facebook oraz portalu Instagram, dlaczego wygrała wytypowana praca. Organizator nie przyjmuje roszczeń względem subiektywnego wyboru zwycięzcy zabawy.

Nagroda w zabawie:

➢ czarna szafka podwieszana RTV Line

Wartość: 1800,00 zł

Łączna kwota nagrody wynosi 1900,00 zł (z dostawą)

2. Nagrody w zabawie „Urodziny Pana Minko”, którego organizatorem jest firma MEBLE PŁACHCIŃSKI Michał Płachciński, ul. Białostocka 46, 15-694 Fasty, NIP: 9661880439, są

zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT - Rozdział 3: Zwolnienia

przedmiotowe. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny

ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Nagroda zostanie dostarczona na adres wskazany przez zwycięzcę w ciągu 30 dni od wygrania zabawy.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród laureatów zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Pracownicy firmy wybiorą jednego

zwycięzcę, którego odpowiedź na zagadnienie wyszczególnione w zabawie najbardziej spełni ich oczekiwania pod względem a) koncepcji, b) kreatywności, c) jakości. Ocena będzie dokonywana na podstawie subiektywnej. Organizator opublikuje informację na swoim Fanpagu Facebook oraz portalu Instagram, dlaczego wygrała wytypowana praca. Organizator nie przyjmuje roszczeń względem subiektywnego wyboru zwycięzcy zabawy.

2. Organizatorzy zadbają, aby wybór zwycięzcy opierał się na odpowiedzi na pytanie “Podziel się wspomnieniem o pierwszym serialu lub filmie, który oglądałeś/aś w dzieciństwie. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci? o najwyższym jakościowo poziomie.

3. Zabronione jest posługiwanie się przez Uczestników jakimikolwiek środkami

automatyzującymi operacje w zakresie udziału w zabawie, w szczególności stosowanie

skryptów, wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów, w szczególności

automatyzujących procesy skryptów i aplikacji, wyłudzających informacje w niedozwolony

sposób bądź innych kodów, plików lub narzędzi, mogących w sposób pośredni lub bezpośredni

naruszać lub nielegalnie wpływać na system teleinformatyczny Organizatora. W przypadku

naruszenia powyższego zakazu, Uczestnik zostanie wykluczony z zabawy i traci prawo do

nagrody w zabawie.

4. Zwycięzca zabawy zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem postu na Facebooku oraz Instagramie firmowym Minko oraz wiadomości wysłanej na Facebooku.

5. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora własnym transportem dostarczona wyłącznie w obrębie granic Polski. Szafka RTV Line nie zostanie zamontowana, pozostaje to po stronie Zwycięzcy.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o

wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres wysyłkowy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo opublikować imię oraz pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy na Fanpage na platformie Instagram oraz Facebook (patrz dalej § 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH).

9. Nagroda zostanie przesłana/dostarczona na adres wysyłkowy wskazany przez Zwycięzcę w ciągu maksymalnie 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź

podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, nie podjęcia odebrania przesyłki w

określonym terminie. W takim przypadku nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za

zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano

Nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem zabawy, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z

Zabawy.

13. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Organizatora oraz ich rodziny.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania zabawy, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania zabawy, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym

na adres Organizatora z dopiskiem “Zabawa - Urodziny Pana Minko”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest

przedsiębiorstwo MEBLE PŁACHCIŃSKI Michał Płachciński, ul. Białostocka 46

15-694 Fasty, NIP: 9661880439.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i

przeprowadzenia zabawy także w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zabawie. .

4. Uczestnikom zabawy, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) adres wysyłkowy.

5. Uczestnikom zabawy przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6. Uczestnik zabawy zezwala na wykorzystanie jego imienia/nazwiska w celu informowania

(także w mediach) o wynikach zabawy.

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników zabawy nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Dane uczestników zabawy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem

przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Dane uczestników zabawy będą przechowywane maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zakończenia zabawy.

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych

osobowych.

11. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,

d) przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

12. Uczestnikowi zabawy „Urodziny Pana Minko” przysługuje prawo do usunięcia podanych

danych osobowych w każdym momencie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zabawy w trakcie jej trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage firmy na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

Nasze produkty

BestselleryOutletNowościSzybki Termin!!!Szafki RTVSzafki na butyDo pracyBiurkaPomieszczeniaStołyBiurka

Zobacz wszystkie

Bezpieczna płatność

PłatnościZwroty i reklamacje

Kontakt

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

Bezpieczna płatność

Kontakt

Telefon

+48 507 507 217

Adres mailowy

[email protected]

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

MINKO-All rights reserved

Made by Aexol
Made by Aexol