Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • Sprzedawca – Meble Płachciński Michał Płachciński z siedzibą w Fastach przy ul. Białostockiej 46 (15-694 Białystok), posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 966-188-04-39, tel. kom.: +48 507507217, e-mail: [email protected], www.minko.co)

 • Klient – usługobiorca w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Umowa – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się wykonać oraz sprzedać Klientowi Produkt, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny;

 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.minko.co;

 • Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa;

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Zamówienie – oświadczenie Klienta, mogące prowadzić do zawarcia Umowy,

 • Strony – Klient i Sprzedawca;

 • Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (Regulamin) jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamieszczenie w Sklepie przez Sprzedawcę informacji dotyczących Produktów, w szczególności opisu ich parametrów technicznych i użytkowych, cen i innych, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies (ang. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta oraz inne pliki umożliwiające np. indywidualizację adresu IP urządzenia, na które została załadowana strona www.minko.co.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, wykorzystywany przez Klienta, następujących wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

 • Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

 • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

 • oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Klient jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zapewnienie opisanych wyżej wymagań technicznych.

Sprzedawca zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść Umowy w sposób i na zasadach odpowiednich dla zachowania bezpieczeństwa przekazu komunikatów.

3. Zawarcie umowy

Klient może nabyć Produkt, za pośrednictwem Sklepu, wyłącznie z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej Internet.

Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu, musi zostać poprzedzone złożeniem Zamówienia na stronie www.minko.co poprzez podanie danych, wymienionych w ust. 4 poniżej.

W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na stronę internetową pod adresem www.minko.co, dokonać wyboru Produktu oraz jego konfiguracji, a następnie złożyć Zamówienie, stosując się do komunikatów generowanych przez serwis, w szczególności wskazując sposób i adres dostawy.

Do zawarcia umowy niezbędne jest wskazanie przez Klienta następujących danych osobowych:

 • nazwisko i imiona Klienta,

 • adres korespondencyjny, będący również adresem wysyłki,

 • adres elektroniczny (e-mail).

Klient akceptuje, ze podanie przez niego ww. danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia Umowy oraz uzasadnione jej właściwością umowy, oraz że niepodanie tych danych uprawnia Sprzedawcę do odmowy zawarcia Umowy.

Umowa zostaje zawarta nie wcześniej, jak w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o treści potwierdzającej zawarcie Umowy i określającej jej wszystkie istotne elementy, takie jak:

 • nr Zamówienia i jego treść,

 • opis Produktu,

 • termin realizacji zamówienia,

 • formę zapłaty ceny oraz cenę,

 • jak również koszty dostawy.

Do chwili otrzymania wiadomości email, opisanej w zdaniu poprzednim, Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia, poprzez wysłanie oświadczenia dostatecznie ujawniającego wolę anulowania Zamówienia, na adres [email protected].

Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie lub mailowo, z pominięciem konfiguratora dostępnego na stronie internetowej www.minko.co. W takim przypadku zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej zawarcie Umowy i określającej wszystkie istotne jej elementy (ust. 5 powyżej).

Zmiany i modyfikacje w specyfikacji Zamówienia mogą zostać uwzlędnione, tylko w terminie do 3 dni po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

Zobowiązania Konsumenta wynikające z Umowy trwają co najmniej do czasu uregulowania ceny.

4. Cena i jej zapłata

Ujawnione w Sklepie informacje o cenach Produktów zawierają ceny brutto, tj. obejmują podatek VAT według właściwej stawki, inne podatki i cła.

Cena obejmuje również koszty dostawy, chyba że Produkt ma być wysłany poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy zostaną wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy (§ 3 ust. 5 regulaminu).

Informacja o cenie ujawniona w Sklepie wiąże Sprzedawcę od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej. W przypadku ujawnienia w Sklepie błędnej informacji o cenie, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości email, wymienionej w zdaniu poprzednim.

Zapłata ceny może nastąpić w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy prowadzony dla Sprzedawcy pod numerem 11 1950 0001 2006 2141 7142 0001. Zapłata ceny następuje w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy odbiorze do rąk osoby dokonującej dostawy

 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy

5. Realizacja Zamówienia

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie wykonywane są ręcznie i wyłącznie na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia.

Wraz z wiadomością e-mail, potwierdzającą zawarcie Umowy, Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie dokładnej specyfikacji zamówionych produktów, lub fakturę pro-forma, określającą cenę i koszty wysyłki. Specyfikacja i faktura pro-forma zawierają również wskazanie rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru sposobu płatności „z góry” (§ 4 ust. 3 lit. a) regulaminu), Sprzedawca przystępuje do wykonywania Produktu zamówionego przez Klienta, po otrzymaniu od Klienta całości ceny oraz kosztów dostawy, na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro-forma.

W przypadku wyboru sposobu płatności „przy odbiorze” (§ 4 ust. 3 lit. b) regulaminu), Sprzedawca przystępuje do wykonania Produktu zamówionego przez Klienta po otrzymaniu od Klienta dodatkowego maila, potwierdzającego zamówienie.

Brak zapłaty ceny i kosztów dostawy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy, a w przypadku wyboru płatności „przy odbiorze” – brak wysłania przez Klienta dodatkowego maila potwierdzającego Zamówienie, uprawniają Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy i odmowy zrealizowania Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – nie uwzględniając czasu dostawy – uzależniony jest od rodzaju i parametrów Produktu.

O zakończeniu realizacji zamówienia i planowanej dostawie Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

Realizujemy wytyczne klienta i tworzymy projekt mebla, który możemy wprowadzić do oferty sklepu na stałe. Podczas procesu projektowania uzyskujemy pełne i nieograniczone prawa autorskie dla mebli zleconych do projektu lub wykonanych przez manufakturę MINKO, na co klient wyraża zgodę zlecając projekt lub kupując mebel.

6. Dostawa i odbiór Produktu

Dostawa Produktów do klientów odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego działu logistyki lub zewnętrznych firm kurierskich. Czas dostawy jest niezależny od Sprzedawcy i wynosi w przybliżeniu do 48 godzin od nadania przesyłki obejmującej Produkt. Dostawy realizowane są wyłącznie w dni ustawowo niewolne od pracy, z wyłączeniem sobót. W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czas realizacji dostawy może przekraczać 48 godzin.
Produkty mogą być dostarczone jedynie na adres podany przez Klienta przy złożeniu Zamówienia.
Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, koszty dostawy obciążają Klienta. Informacja o kosztach dostawy będzie zawarta w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej. Koszty dostawy są płatne wraz z ceną.
W chwili dostawy, Klient obowiązany jest zbadać, czy Produkt:

 • nie jest uszkodzony

 • nie jest niekompletny

 • jest zgodny z Zamówieniem

W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient ma prawo powstrzymać się z odbiorem przesyłki obejmującej Produkt, z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia przy udziale osoby realizującej dostawę, protokołu dokumentującego powód powstrzymania się z odbiorem przesyłki. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim zobowiązuje Klienta do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o uszkodzeniu, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem celem ponownego przygotowania Zamówienia albo zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.
W trosce o najlepszą jakość Produktów i wysokie zadowolenia Klienta, w celu uniknięcia wątpliwości w zakresie czasu i przyczyny wystąpienia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Umową, Sprzedawca zaleca otwarcie przesyłki obejmującej Produkt i zbadanie Produktu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy.

Sprzedawca zaleca w szczególności zwrócenie uwagi na:

 • stan opakowania i weryfikację, czy nie jest ono uszkodzone lub naruszone w taki sposób, że stan opakowania może przyczynić się lub spowodować uszkodzenie Produktu

 • elementy Produktu, m in. takie jak blat, szuflady, stelaż, nogi nie są uszkodzone, popękane, zarysowane lub wykazują inne niezgodności z Umową

 • kompletność Produktu w zakresie liczby elementów mocujących taki jak: uchwyty, wkręty, śruby, łączniki, tulejki, zawiasy, itp.

W przypadku stwierdzenia jakikolwiek uszkodzeń, braków, niekompletności lub innej niezgodności Produktu z Umową, Klient obowiązany jest wraz z kurierem lub inną osobą dokonującą dostawy, sporządzić protokół, w którym zostaną wymienione oraz opisane wszystkie uszkodzenia, braki, niekompletności lub inne niezgodności Produktu z Umową. Sprzedawca zaleca również sporządzenie fotografii dokumentujących rodzaj ujawnionych uszkodzeń. Dochowanie przez Klienta opisanych wyżej aktów staranności z pewnością ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.
Odbiór przesyłki obejmującej Produkt może zostać dokonany osobiście przez Klienta bądź upoważnioną przez niego osobę.

W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia przez klienta, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za jego magazynowanie. Wysokość opłat zależna będzie od wielkości zamówienia, przyjmujemy 100zł/m2 za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania, naliczane od dnia zarejestrowania odmowy przyjęcia.7. Montaż i składanie Produktu.

7. Montaż i składanie Produktu

Większość Produktów oferowanych w Sklepie jest dostarczana jako kompletne meble gotowe do użytkowania. Produkty takie jak biurka, toaletki, są przeznaczone do prostego samodzielnego montażu. Dokładna specyfikacja formy dostawy znajduje się w opisie przedmiotu.
Każdy Produkt przed wysyłką jest składany oraz rozkładany przez Sprzedawcę w celu sprawdzenia poprawności sposobu łączenia i spasowania oraz kompletności jego elementów.
Na stronie internetowej www.minko.co Sprzedawca udostępnia film instruktażowy obrazujący sposób montażu i składania poszczególnych elementów Produktu.

8. Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.

Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie w przypadku Produktów zamówionych z wykorzystaniem konfiguratora dostępnego na stronie internetowej www.minko.co. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów zamówionych z pominięciem konfiguratora dostępnego na stronie www.minko.co, wykonanych według specyfikacji podanej przez Konsumenta, tj. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, niedostępnych na stronie internetowej www.minko.co.

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie mailowej lub listownej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej www.minko.co. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu).

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodny z umową (bez wad).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia).

Niezgodność Produktu z Umową wystąpi w szczególności, gdy Produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

 • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym

 • stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Nie stanowią niezgodności Produktu z umowa drobne niedoskonałości Produktu, będące następstwem okoliczności, że produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna, niż przewoźnik.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć listem na adres Sprzedawcy: 15-694 Białystok, ul. Białostocka 46, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.

Klient, w ramach reklamacji, może w żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umowa nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

10. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści oraz zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:

 • nazwisko i imiona Klienta

 • numer ewidencyjny PESEL

 • adres zameldowania na pobyt stały

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres o którym mowa w punkcie c)

 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta

 • adresy elektroniczne i numer telefonu Klienta

Składając zamówienie na www.minko.co, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, poprzez odznaczenie komunikatu wygenerowanego przez serwis. Wyrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

Celem przetworzenia danych jest realizacja Umowy, której Klient pozostaje stroną oraz podjęcie działań przed zawarciem Umowy.

Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.

Klient uprawniony jest do dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawienia, za pośrednictwem www.minko.co.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

11. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta oraz wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści umieszczane przez Klienta oraz nie prowadzi w tym zakresie kontroli. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w serwisie www.minko.co treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesiony przez niego uszczerbek, będący wynikiem zamieszczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, jak również będący wynikiem bezprawnego zamieszczenia treści. Uszczerbek obejmuje w szczególności wszelkie szkody, straty, pomniejszenia majątku lub zwiększenia pasywów Sprzedawcy, kary, grzywny, mandaty, itp.

Sprzedawca uprawniony jest do usuwania lub modyfikowania tych treści zamieszczonych przez Klienta, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa bądź godzić w dobre imię i renomę Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, modernizacji, przeglądu lub rozbudowy infrastruktury technicznej (hardware i software) Sklepu, z poszanowaniem uprawnień Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działania Sklepu, w tym utratę przez Klienta danych, uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, prędkość transferu danych, o ile skutki takie będę wynikiem okoliczności, za zaistnienie których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom polskim, właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lun innych aktów prawnych.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi polskiemu, właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku dotychczasowych Klientów, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2016r.


Instrukcja obsługi i użytkowania:

Uwaga! Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przygotowanie kopii drukowanej do szybkiego wglądu podczas wizyty Kuriera:

A. Doręczenie przesyłki i obowiązki klienta:

Proszę o bezwzględne sprawdzenie paczki przy kurierze!

Jeśli któraś z poniżej wymienionych sytuacji ma miejsce, kurier ma obowiązek od razu spisać protokół uszkodzenia paczki, jest to konieczne do wszczęcia procedury reklamacji!

Uwaga! Kurierzy są szkoleni aby wpisywać do protokołu niepełne informacje, które są potem podstawą do odrzucenia reklamacji! Proszę zwrócić uwagę, aby opis uszkodzeń był wyczerpujący:

 • Należy zwrócić uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone. To bardzo ważne- jeśli opakowanie jest w jakikolwiek naruszone, kurier musi wpisać ten fakt do protokołu reklamacyjnego (adnotacja z dokładnym opisem jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie: rozdarcie/ wgniecenie, ile ma cm), jest to jeden z kluczowych argumentów przy składaniu reklamacji!

 • Jeśli/ także uszkodzone jest opakowanie wewnątrz (zazwyczaj styropianowe wypełnienie), dokładnie taka adnotacja musi się znaleźć w protokole, z dokładnym opisem jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie (wgniecenie, ubytek, ile ma cm)

 • Po rozpakowaniu (również przy kurierze) czy blat nie posiada odprysków

 • Czy fronty nie są pęknięte i/lub wypaczone, szuflady działają bez zarzutu

 • Czy stelaż/ nóżki i zestaw elementów do wkręcania są kompletne i nieuszkodzone

Tutaj podobnie jak wyżej: adnotacja o uszkodzeniu zwartości paczki musi się znaleźć w protokole, z dokładnym opisem jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie (wgniecenie/wyszczerbienie/ułamanie, ile ma cm).

Zalecamy fotografowanie na bieżąco uszkodzeń, jest to jeden z podstawowych dowodów winy kuriera, dołączany do protokołu reklamacyjnego!

Jeśli nie miałeś możliwości odebrania paczki osobiście:

 • Jeżeli towar został dostarczony nie bezpośrednio do adresata, np. do sąsiada, klient ma prawo do sprawdzenia paczki we własnym zakresie i wezwania kuriera w przeciągu 7 dni aby spisać powyższy protokół!

 • Jeżeli kurier nie chce być przy otwarciu paczki lub odkryją Państwo wewnętrzne uszkodzenie przedmiotu po jego odejściu, maja Państwo 7 dni na wezwanie kuriera do spisania protokołu uszkodzenia paczki!

B. Składanie mebla

Link poniżej przekieruje Państwa do filmu instruktażowego, na którym prezentujemy krok po kroku składanie biurka BASIC. Jest to nasz podstawowy mebel, na bazie którego złożymy wszystkie pozostałe typy i modele. Bardzo proszę o zapoznanie się z konstrukcja biurka, zanim pojawi się paczka, aby mieć świadomość, co powinien zawierać zestaw!

Najczęstszym problemem przy własnoręcznym składaniu jest zamiana kierunku wkładania drutów. Są one robione ręcznie i dopasowywane do stelaża, jeśli więc występuje opór lub skrajne niedopasowanie, należy spróbować zamienić je miejscami lub obrócić.

Każdy mebel składamy przed wysyłką w celu sprawdzenia jego poprawności. Mając paczkę u siebie, mają Państwo pewność, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane!

W razie wątpliwości lub problemów ze składaniem mebla proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, pomożemy!

C. Użytkowanie mebla

Wraz z zamówieniem, dostaną Państwo w wersji papierowej instrukcję użytkowania naszych produktów. Prosimy o zachowanie tego dokumentu i uwzględnienie zawartych w nim uwag w codziennym użytkowaniu Naszych mebli:)

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od dnia zakupu i nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń mebla wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu, jak i normalnych skutków codziennej eksploatacji (patrz „Regulamin użytkowania”)

 • Drobne niedoskonałości/wyłupania materiału w niewidocznych miejscach nie wpływają na wartość mebla i nie podlegają reklamacji

 • Biurko/ meble jest wykonane z litego drewna (stelaż i nogi) oraz płyty meblowej wiórowej laminowanej z doklejką z PCV lub MDF (blaty). Jakiekolwiek narażenie na dużą wilgotność może spowodować uszkodzenie biurka i utratę gwarancji

 • Zaleca się przecieranie lekko wilgotną szmatką (delikatny płyn myjący lub roztwór mydlany) lub specjalnym preparatem do czyszczenia tego typu mebli i bezwzględnie zawsze wycieranie całości do sucha

 • Maksymalne obciążenie standardowego biurka to ~20kg

 • Maksymalne obciążenie każdej z szuflad to ~4kg

 • Różnice w kolorze materiałów lakierowanych, forniru i drewna, rysunku słoi drewna oraz przebarwienia, są charakterystyczne dla mebli naturalnych, podkreślają niepowtarzalną specyfikę wyrobu i nie podlegają reklamacji. Pełna informacja o kolorach we wszystkich okleinach i wybarwieniach dostępna jest w aktualnej ofercie firmy MINKO

 • Drobne różnice w wymiarach produktów są charakterystyczne dla mebli wykonywanych ręcznie i nie podlegają reklamacji. Tolerancja to +/- 1cm w przypadku wymiaru blatów i stelaży. Pełna informacja o specyfice mebli wykonywanych na zamówienie dostępna jest w aktualnej ofercie firmy MINKO

 • Dzieło wykonywane jest według technologii stosowanych przez Meble Płachciński Michał Płachciński, wszystkie elementy nie ustalone na etapie projektowania, są dostosowane przez Wykonawcę do danego projektu, według zastosowań technicznych.

Jeżeli nasz produkt w jakikolwiek sposób nie spełnia Twoich oczekiwań lub masz inne uwagi, mogące udoskonalić naszą pracę, skontaktuj się z nami, każda opinia jest dla nas cenna!

Dziękuję za zakup, żywimy nadzieje, że Nasze produkty spełnią Pańskie oczekiwania!

Zapraszamy do kolejnych zakupów i polubienia nas na FB: www.facebook.com/minko.co

Zespół MINKO

Nasze produkty

BestselleryOutletNowościSzybki Termin!!!Szafki RTVSzafki na butyDo pracyBiurkaPomieszczeniaStołyBiurka

Zobacz wszystkie

Bezpieczna płatność

PłatnościZwroty i reklamacje

Kontakt

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

Bezpieczna płatność

Kontakt

Telefon

+48 507 507 217

Adres mailowy

[email protected]

Godziny pracy

7:00 - 15:00 (GMT + 01:00)

Dział handlowy

[email protected]

+48 507 507 217

Dział hurtowy

Dział logistyczny

[email protected]

+48 507 507 829

Dział reklamacji

Właściciel

Dołącz do nas!

Subskrybuj nasz newsletter:

Śledź nasze profile społecznościowe:

MINKO-All rights reserved

Made by Aexol
Made by Aexol