Cart

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści oraz zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:

-nazwisko i imiona Klienta;
-numer ewidencyjny PESEL,
-adres zameldowania na pobyt stały;
-adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres o którym mowa w punkcie c);
-dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
adresy elektroniczne Klienta.
Składając zamówienie na www.minko.co, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, poprzez odznaczenie komunikatu wygenerowanego przez serwis. Wyrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
Celem przetworzenia danych jest realizacja Umowy, której Klient pozostaje stroną oraz podjęcie działań przed zawarciem Umowy.
Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.
Klient uprawniony jest do dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawienia, za pośrednictwem www.minko.co.
Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.