Cart

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści oraz zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:

-nazwisko i imiona Klienta;
-numer ewidencyjny PESEL,
-adres zameldowania na pobyt stały;
-adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres o którym mowa w punkcie c);
-dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
adresy elektroniczne i numer telefonu Klienta.
Składając zamówienie na www.minko.co, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, poprzez odznaczenie komunikatu wygenerowanego przez serwis. Wyrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
Celem przetworzenia danych jest realizacja Umowy, której Klient pozostaje stroną oraz podjęcie działań przed zawarciem Umowy.
Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.
Klient uprawniony jest do dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawienia, za pośrednictwem www.minko.co.
Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.